147رکورد در مدت زمان 0.312ثانیه
  جستجو برای :
  نشان داد و سپس از آنها خواست همان کار را انجام دهند. برای مثال، می‌توان چگونگی استفادهٔ درست از ابزار و مواد مختلف را به دانشآموزان
  را تشویق کنیم تا فعالیت و اثر هنری خود و دانش آموزان دیگر را توصیف کنند و توضیحاتی برای بهتر
  ‌ ترتیب در هر خلاقیت هنری، دانشآموزان بین ابزار، اشیا، تفکرات، احساسات و تخیلات خود ارتباطی تازه برقرار
  ‌ای برای بروز فعالیت است. اجازه فعالیت آزاد هنری را به دانشآموزان بدهید و در عین حال، به رویکرد، اصول و اهداف برنامه
  خلق آثار هنری از موضوعات تربیت هنری است که در صدد شکوفایی فطرت دانش آموزان از طریق ایجاد محیط آزاد احساسات خود کشف می‌کنند و در قالب محصولی هنری تازه ارائه میدهند، بدین‌ ترتیب در هر خلاقیت هنری، دانش
  هنر و زیبایی شناسی 1 شهریور 1393 16:12
  ارتباط هنر و زیبایی شناسی از موضوعات تربیت هنری است که در صدد شکوفایی فطرت دانش آموزان
  ارتباط هنر و خلقت 1 شهریور 1393 15:53
  ارتباط هنر و خلقت از موضوعات تربیت هنری است که در صدد شکوفایی فطرت دانش آموزان از طریق ایجاد محیط ‌فرماید:« وجعلنا اللیل و النهارآیتین فمحونا آیه اللیل و جعلنا آیه النهار مبصره » (اسراء/ 12) و شب و روز را دو نشانه
  • تعداد رکوردها : 147
اثر قبلی
اثر قبلی
تعداد آثـار
378
تعداد مراکز آموزشی
36
تعداد اعضای سایت
594
اثر قبلی
تمــاس با مــــــــــا
اثر قبلی
: پست الکترونیک
honar@tebyan.com
:شماره تلفن
81202203
:آدرس
تهران،خیابان نادری،نبش حجت دوست ، پلاک 12